1. Opće odredbe 1.1. (u daljnjem tekstu) poziva korisnika Interneta (u daljnjem tekstu Korisnik) da koristi njegovu uslugu pod uvjetima navedenim u ovom Korisničkom ugovoru (u daljnjem tekstu: Ugovor). Ugovor stupa na snagu od trenutka kada Korisnik izrazi pristanak na njegove uvjete na način propisan točkom 1.2 Ugovora. 1.2. Počevši koristiti uslugu / njezine pojedinačne funkcije ili nakon završetka postupka registracije, smatra se da je Korisnik u cijelosti prihvatio uvjete Ugovora, bez ikakvih rezervi ili iznimaka. Ako se Korisnik ne slaže s bilo kojom odredbom Ugovora, Korisnik nema pravo koristiti uslugu. Ako su u Ugovoru izvršene bilo kakve promjene na način predviđen u točki 1.3 Ugovora, s kojim se Korisnik ne slaže , mora prestati koristiti uslugu 1.3. Korištenje usluge uređeno je ovim Ugovorom. Ugovor se može mijenjati bez posebne najave, nova verzija Ugovora stupa na snagu od trenutka objavljivanja na Internetu, ako novom verzijom Ugovora nije drugačije određeno. Trenutno izdanje je uvijek na stranici na 2. Korisnički sadržaj 2.1. Korisnik je isključivo odgovoran za usklađenost sadržaja sadržaja koji je objavio sa zahtjevima trenutnog, uključujući odgovornost prema trećim stranama u slučajevima kada Korisničko objavljivanje ovog ili onog sadržaja ili sadržaja sadržaja krši prava i interesi trećih strana, uključujući osobna neimovinska prava autora, druga intelektualna prava trećih osoba. 2.2. Korisnik prihvaća i suglasan je da nije obvezan pregledavati bilo koju vrstu sadržaja koji je Korisnik objavio i / ili distribuirao putem usluge i da ima pravo (ali ne i obvezu), prema vlastitom nahođenju, odbiti Korisniku objavljivanje i / ili im distribuira sadržaj ili za brisanje bilo kojeg sadržaja koji je dostupan putem usluge, Korisnik razumije i slaže se da mora neovisno procijeniti sve rizike povezane s uporabom sadržaja, uključujući procjenu pouzdanosti, cjelovitosti ili korisnosti ovaj sadržaj. 2.3. Korisnik razumije i suglasan je da tehnologija usluge može zahtijevati kopiranje (reprodukciju) korisnikovog sadržaja, kao i njegovu obradu kako bi se udovoljilo tehničkim zahtjevima usluge. 3. Uvjeti pružanja usluge Kako koristimo vaše osobne podatke? Informacije o narudžbama koje prikupljamo koristimo općenito za ispunjavanje svih narudžbi poslanih putem web mjesta (uključujući obradu podataka o plaćanju, organiziranje otpreme i davanje računa i / ili potvrda narudžbe). Osim toga, ove podatke za naručivanje koristimo za: - komunicirati s vama; - provjerite naše narudžbe na potencijalni rizik ili prijevaru; i - u skladu s vašim željama pružiti vam informacije ili oglašavanje u vezi s našim proizvodima ili uslugama. Informacije o uređajima koje prikupljamo koristimo kako bi nam pomogli u pronalaženju potencijalnih rizika i prijevara (posebno vaše IP adrese), te općenito za poboljšanje i optimizaciju našeg web mjesta (na primjer, generiranjem analitike o tome kako naši kupci gledaju i komuniciraju s web mjestu i za mjerenje uspjeha naših marketinških i reklamnih kampanja). Dijeljenje vaših osobnih podataka Vaše osobne podatke dijelimo s trećim stranama kako bi nam pomogli u korištenju vaših osobnih podataka kako je gore opisano. Na primjer, koristimo našu internetsku trgovinu za rad - ovdje možete saznati više o tome kako koristimo vaše osobne podatke. Također nam pomažete razumjeti kako naši korisnici koriste web stranicu - ovdje možete saznati više o tome kako koristimo vaše osobne podatke. Ovdje također možete isključiti upotrebu. Konačno, također možemo podijeliti vaše osobne podatke u skladu s važećim zakonima i propisima, kako bismo odgovorili na sudski poziv, nalog za pretresanje ili drugi zakoniti zahtjev za dobivanjem podataka ili na drugi način radi zaštite naših prava. 3.1. Korisnik je isključivo odgovoran trećim stranama za svoje radnje povezane s korištenjem usluge, uključujući ako takve radnje dovode do kršenja prava i interesa trećih strana, kao i za poštivanje pravila pri korištenju usluge. 3.2. Kada koristi uslugu, Korisnik nema pravo kršiti norme, uključujući norme međunarodnog prava. 4. Ekskluzivna prava na sadržaj usluge i sadržaj 4.1. Svi objekti dostupni putem usluge, uključujući elemente dizajna, tekst, grafike, ilustracije, videozapise, računalne programe, baze podataka i druge predmete, kao i sav sadržaj objavljen na usluzi, podliježu isključivim pravima korisnika i ostalih nositelja prava.